Thông tin chỉ đạo điều hành Xem thêm...

Triển khai thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước(09/03/2017)

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 05/CT-BTC, Chỉ thị số 14/CT-UBND, Kế hoạch số 9485/KH-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính (02/03/2017)

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2016 (27/02/2017)

Báo cáo liên tịch tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017(15/02/2017)

Rà soát số liệu và tổng hợp báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016(15/02/2017)

Báo cáo biên chế, quỹ tiền lương năm 2016(06/02/2017)

Báo cáo liên tịch đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016 (06/02/2017)

Đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ(20/01/2017)

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố khóa IX, kỳ họp thứ ba về phí, lệ phí(11/01/2017)

Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (28/12/2016)

Triển khai thực hiện Nghị định số 96/2016 và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ(17/10/2016)

Khảo sát công tác chấp hành pháp luật về phí, lệ phí(09/06/2016)

Chuẩn bị triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí(08/03/2016)

Một số điểm mới trong Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 hướng dẫn Thuế Tài nguyên liên quan đến lĩnh vực quản lý giá(24/11/2015)

Một số nội dung mới về giám sát đánh giá đầu tư(11/11/2015)

Một số quy định mới về cơ chế thu, quản lý học phí(11/11/2015)

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; NĐ số 117/2013/NĐ-CP; và NĐ số 43/2006/NĐ-CP năm 2014(04/03/2015)

Báo cáo công tác THTK, CLP năm 2014 và sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP(02/03/2015)

Hướng dẫn về xử lý ngân sách cuối năm trên hệ thống TABMIS và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013(19/02/2014)