Góp ý dự thảo văn bản Xem thêm...

Tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.(09/03/2017)

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên(23/12/2016)

Tham gia góp ý một số biện pháp quản lý và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 (13/12/2016)

Tham gia góp y dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm (26/10/2016)

Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính(05/10/2016)

Phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn ổn định ngân sách 2017-2020(05/10/2016)

Góp ý dự thảo Thông tư về phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phí, lệ phí trong công tác thú y(23/09/2016)

Góp ý dự thảo Nghị định báo cáo Tài chính nhà nước(15/09/2016)

Tham gia ý kiến đối với phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi (01/09/2016)

Góp ý dự thảo Nghị định chuyển DNNN thành công ty cổ phần(16/08/2016)

Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán(09/05/2016)

Góp ý dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải(30/03/2016)

Góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí(18/03/2016)

Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật NSNN(01/03/2016)

Góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Luật Phí và lệ phí(18/02/2016)

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách(06/11/2015)

Tham gia góp ý Luật ngân sách Nhà nước (sửa đổi)(06/11/2015)