Thông tin giá cả thị trường Xem thêm...

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 16) (24/04/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 15)(24/04/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 14)(24/04/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 13)(07/04/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 12) (27/03/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 11)(27/03/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 10)(10/03/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 09)(03/03/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 08)(03/03/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 07)(22/02/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 03)(19/01/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 02)(17/01/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 01)(06/01/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 52)(26/12/2016)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 48)(25/11/2016)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 45)(04/11/2016)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 44)(28/10/2016)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 42)(13/10/2016)

Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu(10/10/2016)

Tháng 9: CPI cả nước tăng 0,54%(26/09/2016)