Thông tin giá cả thị trường Xem thêm...

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 10)(10/03/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 09)(03/03/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 08)(03/03/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 07)(22/02/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 03)(19/01/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 02)(17/01/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 01)(06/01/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 52)(26/12/2016)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 48)(25/11/2016)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 45)(04/11/2016)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 44)(28/10/2016)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 42)(13/10/2016)

Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu(10/10/2016)

Tháng 9: CPI cả nước tăng 0,54%(26/09/2016)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 39)(21/09/2016)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 38)(14/09/2016)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 37)(09/09/2016)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 36)(31/08/2016)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 35)(24/08/2016)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 33)(10/08/2016)