Hướng dẫn chế độ chính sách tài chính Xem thêm...

Hướng dẫn xây dựng Đề án Phí, lệ phí theo Nghị định 120/2016/NĐ-CP để triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí(08/09/2016)

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên(11/07/2016)

Một số điểm lưu ý tại Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ(09/06/2016)

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn nộp thuế(23/02/2016)

Một số phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập(18/11/2015)

Những quy định mới của Nghị định 87/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 61/2013/NĐ-CP(18/11/2015)

Một số trao đổi về công tác cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác tham mưu, xử lý công việc.(03/03/2015)

Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm trên hệ thống Tabmis và lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2014. (02/03/2015)

Một số quy định mới trong công tác xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần(07/11/2014)

Kiểm tra, thanh tra công cụ không thể thiếu trong hoạt động giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước(06/10/2014)

Bản vẽ hoàn công là khâu quan trọng ảnh hưởng đến công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn dự án đầu tư xây dựng công trình(19/09/2014)

Họp triển khai rà soát tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán(19/09/2014)

Một số nội dung cần lưu ý của Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV về Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. (19/09/2014)

Một số nội dung cần chú ý về công tác quản lý tài chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp(19/08/2014)

Thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP(19/08/2014)

Tuyên truyền về Quỹ Hỗ trợ ngư dân thành phố Đà Nẵng(21/07/2014)

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trưởng các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước(19/02/2014)

Một số chủ trương liên quan đến quyền lợi của người dân trong khu vực dự án chậm triển khai(18/02/2014)

Hướng dẫn xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do các cá nhân, tổ chức cho, biếu, tặng tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước(13/12/2013)

Hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp(13/12/2013)