Thông tin Mua sắm - Đấu thầu Xem thêm...

Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm tập trung máy vi tính xách tay cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng(06/06/2017)

Thực hiện mua sắm tập trung tài sản nhà nước đợt 1/2017(12/04/2017)

Phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin ngành Tài chính.(13/12/2016)

Dự án Mua sắm trang thiết bị CNTT ngành Tài chính - Năm 2015 - Gói thầu số 03(09/11/2015)

Dự án Mua sắm trang thiết bị CNTT ngành Tài chính - Năm 2015- Gói thầu số 02(09/11/2015)

Dự án Mua sắm trang thiết bị CNTT ngành Tài chính - Năm 2015- Gói thầu số 01(09/11/2015)

Thông báo mời chào hàng Gói thầu Mua sắm trang thiết bị thực hiện tin học hóa ngành Tài chính năm 2014(02/03/2015)

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh(26/02/2015)