Quy chế phát ngôn của Sở Tài chính 

 
 
 
Toàn văn bản: Tải tại đây