Tham gia góp ý một số biện pháp quản lý và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017

                            Kính gửi:    
- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
- Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng;  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch các quận, huyện.
 
Hiện nay, Bộ Tài chính chưa ban hành Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, tuy nhiên để kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020, căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội khoá XIV về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Sở Tài chính dự thảo “một số biện pháp quản lý và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 của thành phố Đà Nẵng”
Sở Tài chính, kính đề nghị quý cơ quan có ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Tài chính trước ngày 17/12/2016 (đồng thời gửi qua email: tuantv@danang.gov.vn) để hoàn chỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND thành phố./.
             Tải file đính kèm: TẠI ĐÂY

Tin tức khác cùng chuyên mục