Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (dịch vụ công trực tuyến mức 3) (Tiếp nhận qua bộ phận Một cửa liên thông) 

Trình tự thực hiện
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị lập hồ sơ gửi Sở Tài chính qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Bước 2: Sở Tài chính kiểm tra, chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở; hoặc liên thông trình UBND thành phố phê duyệt đối với những hồ sơ thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố và nhận kết quả (văn bản phê duyệt của UBND thành phố) tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND thành phố.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Tài chính trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Cách thức thực hiện
- Trực tuyến qua website của Sở Tài chính. 
 
- Trường hợp có khó khăn trong việc lập hồ sơ trực tuyến (không có máy tính, máy scan, đường truyền không ổn định,...) thì có thể nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Tài chính. 
Thành phần hồ sơ
- Công văn đề nghị chuyển tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản.
 
- Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận tài sản.
 
- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (được lập theo quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-BTC).
Số lượng hồ sơ - 01 bộ.
Căn cứ pháp lý
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008.
 
- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.
 
- Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 
- Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
 
- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP và Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC.
 
- Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (hoặc văn bản thay thế).
Thời hạn giải quyết (ngày làm việc)
- Tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Tài chính: Sở Tài chính: 10 ngày làm việc. 

- Tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố (đất khuôn viên trụ sở, trụ sở làm việc, các tài sản gắn liền với đất, phương tiện giao thông vận tải): 15 ngày làm việc (trong đó: Sở Tài chính: 10 ngày làm việc, UBND thành phố: 05 ngày làm việc). 
Phí, lệ phí
 - Không có.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố (đất khuôn viên trụ sở, trụ sở làm việc, các tài sản gắn liền với đất, phương tiện giao thông vận tải): Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính; cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố.
 
- Tài sản còn lại: Sở Tài chính.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
- Quyết định điều chuyển tài sản của Sở Tài chính hoặc của UBND thành phố (theo phân cấp).
Tên mẫu đơn, tờ khai
- Không có.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
- Không có.

Các thủ tục hành chính cùng chuyên mục