Văn bản hành chính

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 17809/BTC-KBNN Công văn 17809/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục ngân sách Nhà nước cũ sang mục lục ngân sách Nhà nước mới 29/12/2017 29/12/2017
2 17940/BTC-KBNN Chi ngân sách nhà nước trong tháng đầu năm 2018 19/12/2017 01/01/2018
3 5918/KBNN-CNTT Hướng dẫn sử dụng hệ thống Tabmis 2018 14/12/2017 14/12/2017
4 38/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về bồi thường hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/11/2017 15/01/2018
5 5608/BTC-KBNN Công văn số 5608/BTC-KBNN NĂM 2017 về việc chuẩn bị các điều kiện để tham gia dịch vụ công trực tuyến của KBNN 28/04/2017 28/04/2017
6 958/STC-GCS Ổn định giá dịch vụ lưu trú du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội pháo hoa và Tuần lễ cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng 19/04/2017 19/04/2017
7 355/BTC-HCSN V/v hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình. 10/01/2017 10/01/2017
8 01/CP-KTTH Công văn số 01/CP-KTTH ngày 06/01/2017 của Chính phủ v/v Đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định số 126/2016/NĐ-CP 06/01/2017 06/01/2017
9 12861/BTC-QLCS Hướng dẫn việc cập nhật thông tin về kết quả bán/thanh lý TSNN vào CSDL quốc gia 15/09/2016 15/09/2016
10 5931/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 31/08/2016 31/08/2016
11 Quyết định số 1324/QĐ-TTg Quyết định số 1324/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : 07/07/2016 07/07/2016
12 4819/BTC-ĐT Xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 08/04/2016 08/04/2016
13 3667/BTC-HCSN Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2016 theo Nghị quyết số 01/ND-CP ngày 07/01/2016 của C 21/03/2016 21/03/2016
14 336/QĐ-BTC Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính 26/02/2016 26/02/2016
15 1553/BTC-CST Triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí 28/01/2016 28/01/2016
16 99/QĐ-BTC Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ Tài chính 12/01/2016 12/01/2016
17 2614/STC-QLNS Tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2016 18/12/2015 18/12/2015
18 14392/BTC-QLCS Xử lý tồn tại về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi thực hiện Luật đất đai năm 2013 14/10/2015 14/10/2015
19 14302/BTC-QLCS Áp dụng pháp luật để xử lý hàng hóa tồn đọng là thư, gói, kiện hàng hóa có người nhận 13/10/2015 13/10/2015
20 4115/PC-VP Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ 13/10/2015 13/10/2015
No rows match the filter...