Văn bản pháp quy

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 1342/QĐ-UBND Ban hành đề án tích hợp, tra cứu dữ liệu từ máy xếp hàng tự động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố 14/03/2017 14/03/2017
2 04/2017/QĐ-TTg Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện 09/03/2017 09/03/2017
3 04/2017/TT-BCT Thông tư 04/2017/TT-BCT sửa đổi Thông tư 20/2011/TT-BCT quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống 09/03/2017 09/03/2017
4 327/2016/TT-BTC Thông tư 327/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước 26/12/2016 01/03/2017
5 44/2016/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam 26/12/2016 10/02/2017
6 38/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới 26/12/2016 15/02/2017
7 306/2016/TT-BTC Thông tư 306/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuổc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả 15/11/2016 01/01/2017
8 292/2016/TT-BTC Thông tư 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán 15/11/2016 15/11/2016
9 296/2016/TT-BTC Thông tư 296/2016/TT-BTC ngày 15/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán 15/11/2016 15/11/2016
10 297/2016/TT-BTC Thông tư 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán 15/11/2016 15/11/2016
11 267/2016/TT-BTC Thông tư 267/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 14/11/2016 14/11/2016
12 250/2016/TT-BTC Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 11/11/2016 01/01/2017
13 232/2016/TT-BTC Thông tư 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch 11/11/2016 01/01/2017
14 239/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ GIÁ DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM, KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC LOẠI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, XE MÁY CHUYÊN DÙNG, LINH KIỆN TRONG SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU 11/11/2016 11/11/2016
15 238/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE CƠ GIỚI, THIẾT BỊ VÀ XE MÁY CHUYÊN DÙNG ĐANG LƯU HÀNH; ĐÁNH GIÁ, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ KIỂM TRA XE CƠ GIỚI 11/11/2016 11/11/2016
16 208/2016/TT-BTC Thông tư 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam 10/11/2016 01/01/2017
17 23 /2016/TT-BTTTT Quy định về điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí 02/11/2016 16/12/2016
18 178/2016/TT-BTC.pdf Thông tư 178/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản Iý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 01/11/2016 01/01/2017
19 21/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 30/09/2016 16/11/2016
20 Thông tư 141/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư số 172/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 và Thông tư số 173/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ 21/09/2016 01/10/2016
No rows match the filter...