Văn bản pháp quy

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 201/QĐ-BTC Ban hành Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính 12/02/2018 12/02/2018
2 14/2018/TT-BTC Thông tư 14/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 07/02/2018 26/03/2018
3 06/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước 24/01/2018 10/03/2018
4 103/QĐ-BTC Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 24/01/2018 01/01/2018
5 102/QĐ-BTC Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 24/01/2018 20/06/2017
6 05/2018/TT-BTC Hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đv oto, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đv oto, xe máy 22/01/2018 16/03/2018
7 06/2018/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non 05/01/2018 20/02/2018
8 166/2017/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 31/12/2017 01/01/2018
9 158/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ốt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022 27/12/2017 01/01/2018
10 155/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023 27/12/2017 01/01/2018
11 138/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đv doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại NĐ số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 25/12/2017 10/02/2018
12 137/2017/TT-BTC Thông tư 137/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm 25/12/2017 01/02/2018
13 136/2017/TT-BTC Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường 22/12/2017 06/02/2018
14 131/2017/TT-BTC Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 315/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sd tài khoản của Kho bạc NN mở tại Ngân gàng Nhà nước VN và các ngân hàng thương mại 15/12/2017 01/02/2018
15 132/2017/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN 2018 15/12/2017 01/02/2018
16 39/2017/TT-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 15/12/2017 01/07/2018
17 39/2017/TT-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 15/12/2017 01/07/2018
18 129/2017/T-BTC Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi thường xuyên 14/12/2017 01/02/2018
19 121/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã 07/12/2017 01/01/2018
20 125/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 3 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
No rows match the filter...